Pomiary

 

Pełne dane archiwalne

Dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze.gios.gov.pl

 

PM 10

PM 2,5

Benzo(a)piren

Aktualne dane na: http://envir.wios.lublin.pl/?par=2