Powietrze w Lublinie

Powietrze w Lublinie

1 października 2017 Bez kategorii 0

Strefa Aglomeracji Lubelskiej pod względem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenem zaklasyfikowany jest do klasy C – powyżej poziomu dopuszczalnego.

Pył zawieszony PM 10

W roku 2016 było w Lublinie 40, a w roku 2015 – 66 dni z przekroczeniem dopuszczalnego średniodobowego stężenia PM 10, które wynosi 50 μg/m3. Prawo dopuszcza tylko 35 przekroczeń rocznie. Dla roku 2017 już październiku wyczerpany został cały roczny limit przekroczeń (do końca października odnotowano 38 dni z przekroczeniami) A zdarzają się takie epizody jak noc z 27 na 28 stycznia 2017, kiedy stężenia 1-godzinne osiągały 400 μg/m3. i były najwyższe w Europie.

W skali roku 2016 średnioroczny poziom stężeń dla stacji przy ul. Obywatelskiej wynosił wynosiło 31 μg/m3 i był niższy niż dopuszczalna wartość 40 μg/m3. Wyniki modelowania wykazały jednak występowanie wartości powyżej 40 μg/m3 w centralnych dzielnicach Aglomeracji Lubelskiej.  Poziom średnioroczny rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  to 20 μg/m3

Zobacz dane archiwalne za rok 2017 na wykresach 

Pył zawieszony PM 2,5

Jego stężenie mierzy się w skali roku. W roku 2016 dla stacji przy ul. Obywatelskiej odnotowano średnie stężenie roczne 27 µg/m3 co stanowi 108% poziomu dopuszczalnego. To niemal trzykrotność poziomu rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (10 µg/m3)

Zobacz dane archiwalne za rok 2017 na wykresach 

Benzo(a)piren 

Określony w przepisach średnioroczny poziom docelowy*  dla B(a)P wynosi 1 ng/m3. W roku 2016 na poszczególnych stacjach w województwie wartość średnioroczna wynosiła  od 2 do 3 ng/m3 a więc dwu- trzykrotnie więcej niż poziom docelowy.  Stężenie tego rakotwórczego węglowodoru w okresie grzewczym bywa jednak znacznie wyższe niż średnia roczna. W ciągu 3 pierwszych miesięcy 2017 roku w Lublinie było 56 dni, kiedy średniodobowy poziom przekroczył 5 ng/m3, z czego 14 dni, kiedy średniodobowy poziom przekroczył 10 ng/m3.

Według szacunków firmy Atmoterm w niektórych fragmentach miasta średnie roczne stężenie B(a)P  wynosić może powyżej 5 a nawet powyżej 8 ng/m3

*poziom docelowy powinien zostać osiągnięty w 2013 roku.

***

Warto zwrócić uwagę, że, ze względu na położenie stacji pomiarowych, faktyczna lokalna jakość powietrza może odbiegać od danych wynikających z pomiarów WIOŚ. Stacja przy ul. Śliwińskiego i Obywatelskiej znajdują się w pewnym oddaleniu od obszarów największego zagęszczenia źródeł niskiej emisji. Stacja przy ul. Obywatelskiej znajduje się na wysoczyźnie wśród budynków objętych ciepłem systemowym.  Obszarami prawdopodobnego największego zapylenia są zaś oddalone o 1-4 km tereny w obniżeniach dolin Czechówki i Bystrzycy o dominacji mieszkań opalanych indywidualnie („dolna” część ul. Lubartowskiej i inne obszary Śródmieścia, Dziesiąta, Za Cukrownią) oraz dzielnice domków jednorodzinnych (Ponikwoda, Sławinek, Węglin).

w

wykres: poziomy PM 10 w Lublinie w wybrane dni stycznia i lutego 2017 na tle poziomów alarmowych stosowanych w Polsce (300) i innych krajach Europy. Według przepisów stosowanych w tych państwach alarm smogowy ogłaszany byłby w Lublinie w roku 2017 kilku – kilkunastokrotnie. Tymczasem według polskich regulacji nie było takiej potrzeby. 

Badź na bieżąco

Bieżące informacje o stanie powietrza znaleźć można na stronie envir.wios.lublin.pl

Opracowano z wykorzystaniem danych zawartych w dokumencie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016”  oraz danych prezentowanych na stronie envir.wios.lublin.pl