Przyczyny

Poniższe wykresy pokazują udział poszczególnych źródeł emisji w średniorocznych stężeniach pyłu zawieszonego (o większej średnicy – PM10 oraz o mniejszej średnicy PM2,5), rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Wyliczenia pochodzą z analizy opracowanej przez firmę Atmoterm dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jak widać główną przczyną zanieczyszczenia pyłem zawieszonym są piece na paliwa stałe (a więc głównie węgiel i drewno) działające na terenie Krakowa. W przypadku pyłów o większej średnicy to aż 42% (34% w przypadku pyłów o średnicy mniejszej). Piece na paliwa stałe odpowiadają za aż 68% zanieczyszczenia rakotwórczym benzo[a]pirenem.

W przypadku zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu bardzo dużą rolę odgrywa ruch samochodowy. Dokłada się on również do zanieczyszczenia pyłem zawieszonym.

PM10


Liczba przekroczeń pyłu PM10 na tle warunków termicznych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)

Przekroczenia norm PM10 w Lublinie są w większości skorelowane z okresami chłodnymi / zimowymi czyli okresem grzewczym.

Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 – 36 maksymalne stężenie dobowe na podstawie krajowego modelowania wykonanego z zastosowaniem łączenia wyników modelowania z danymi pomiarowymi dla 2015 r. (źródło: ATMOTERM S.A.)

PM2.5

Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenie średnie roczne na podstawie krajowego modelowania wykonanego dla 2015 r. (źródło: ATMOTERM S.A.)

Benzo(a)piren

Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenie średnie roczne na podstawie krajowego modelowania wykonanego z zastosowaniem łączenia wyników modelowania z danymi pomiarowymi dla 2015 r. (źródło: ATMOTERM S.A.)