Smog pochodzi z pieca

Smog pochodzi z pieca

1 października 2017 Bez kategorii 0

SMOG

Ze smogiem – w ścisłym tego słowa znaczeniu – mamy w Polsce i w Lublinie do czynienia względnie rzadko. Nie zmienia to faktu, że w sezonie grzewczym Polacy oddychają najgorszym powietrzem w Unii Europejskiej pod względem stężenia pyłów i rakotwórczego benzopirenu, a Lublin, mimo że nie należy do czołówki najbardziej zanieczyszczonych polskich miast, nie jest od tego problemu wolny.

Ocenia się, że z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie 40-50 tysięcy osób. To tak jak gdyby co roku wymierała dzielnica wielkości Czechowa.

Zatrute powietrze powoduje więc ok. 15 razy więcej ofiar  śmiertelnych niż wypadki drogowe (3026 osób w 2016 roku) 

Choroby serca, układu oddechowego i nowotwory spowodowane zapyleniem dotykają setek tysięcy osób.

Wysokie poziomy zanieczyszczenia występują głównie w okresie grzewczym (X-III) i spowodowane są w największej mierze tzw niską emisją związaną ze spalaniem paliw stałych (węgiel i pochodne, drewno) w domowych piecach i niewielkich kotłowniach. Określenie „niska” emisja nie pochodzi od niskiej skali, lecz od niewielkiej wysokości na której znajdują się jej źródła.

Z niską emisją związane są wysokie stężenia pyłów zawieszonych – unoszących się w powietrzu drobinek sadzy, produktów niepełnego spalania.

Sektor mieszkaniowy jest w Polsce źródłem ponad połowy emisji pyłów zawieszonych PM 10. Dużo mniejsze, ale również poważne źródła zapylenia to spaliny samochodowe oraz energetyka i przemysł .

W przypadku benzo(a)pirenu niska emisja w skali kraju jest odpowiedzialna za niemal 90% emisji. (za: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2014 – 2015 w układzie klasyfikacji SNAP Raport syntetyczny

Dowiedz się więcej:  Pył zawieszony PM 10, Pył zawieszony PM 2,5 BENZO(a)PIREN 

SKĄD TO SIĘ BIERZE?

Przede wszystkim ze spalania węgla, zwłaszcza niskiej jakości oraz odpadów węglowych, w niskosprawnych,  wysokoemisyjnych instalacjach – piecach i małych kotłach centralnego ogrzewania. 

Kopciuchy” czyli „UWAGA, ZŁY PIEC!” 

Każde spalanie węgla i drewna powoduje szkodliwe dla zdrowia emisje. Ogromne znaczenie ma jednak jakość paliwa i sprawność paleniska. W Lublinie, jak i w całej Polsce ogromna większość indywidualnych instalacji grzewczych to przestarzałej konstrukcji, mało wydajne i bardzo emisyjne piece nie spełniające żadnych standardów (pozaklasowe) zwane popularnie „kopciuchami”. Emitują one 10-20 razy więcej pyłów niż nowoczesny kocioł 5 klasy i 20-40 razy więcej niż wysokosprawny kocioł na pellet drzewny 5 klasy. zobacz

Niby-węgiel

W Polsce od kilkunastu lat nie obowiązują żadne normy jakości dla paliw. Dlatego w powszechnym użyciu są muły i floty (flotokoncentraty) materiały, które w wielu krajach europejskich uznawane są za odpady węglowe. Mają znacznie wyższą zawartość popiołów, siarki i metali ciężkich. Do wysokoemisyjnych paliw należą też miały węglowe i mieszanki z udziałem węgla brunatnego.

SKUTKI ZDROWOTNE

Schorzenia, na które wpływ ma ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza dotyczą układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego. Osobami najbardziej narażonymi na negatywne skutki są dzieci, także w okresie prenatalnym, osoby starsze, a także ludzie cierpiący na choroby układu krążenia i oddechowego, cukrzycę, czy też mający problemy z otyłością.

Opis aspektów zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza na stronie Polskiego Alarmu Smogowego

https://krakowskialarmsmogowy.pl/zdrowie

NORMY, POZIOMY, ALARMY, KLASY – jak czytać komunikaty

Pył zawieszony PM 10 

Dla pyłu zawieszonego PM 10 ustanowiono średniodobowy poziom dopuszczalny stężenia wynoszący 50 µg/m3 (mikrogram (o,0001 g) na metr sześcienny). Poziom ten może być przekroczony maksymalnie 35 razy w ciągu roku.

Średnioroczny poziom dopuszczalny wynosi 40 µg/m3. Poziom średnioroczny rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  to 20 μg/m3

W 2012 roku ustanowiono w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska poziom informowania wynoszący średniodobowo 200 µg/m3 i poziom alarmowy wynoszący średniodobowo 300 µg/m3 (wcześniej obowiązywał poziom alarmowy przy 200 µg/m3) Wyjątek stanowi Warszawa, gdzie decyzją mazowieckiego sejmiku ustanowiono w 2017 warszawski poziom informowania wynoszący 80µg/m3. Polskie poziomy informowania i alarmowy są znacznie wyższe niż w wielu krajach europejskich – w niektórych krajach ogłasza się alarm przy stężeniach 2 lub 3-krotnie niższych niż w Polsce.

Pył zawieszony PM 2,5

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3

Poziom średnioroczny rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  to 10 μg/m3

Benzo(a)piren 

Określony w przepisach średnioroczny poziom docelowy  dla B(a)P wynosi 1 ng/m3. Poziom ten powinien zostać osiągnięty w 2013 roku.

Klasy stref 

Dla celów opisu stanu powietrza kraj podzielony jest na strefy. W województwie lubelskim wydzielono strefę Aglomeracji Lubelskiej (miasto Lublin) oraz Strefę Lubelską (reszta województwa).

Na podstawie całorocznych pomiarów dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń każdą strefę klasyfikuje się w klasie A lub C.

Klasa A  oznacza, że dany rodzaj zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego (lub znajduje się poniżej wartości docelowej zaplanowanej  do osiągnięcia na 2013 rok). Klasa C oznacza, że   poziomy dopuszczalne zostały przekroczone.